پیچ دوسر رزوه DIN 2510

پیچ دوسر رزوه DIN 2510

پیچ دوسر رزوه DIN 940

پیچ دوسر رزوه DIN 940

پیچ دوسررزوه DIN 949

پیچ دوسررزوه DIN 949

پیچ دوسر رزوه DIN 976

پیچ دوسر رزوه DIN 976

پیچ دوسر رزوه DIN 835

پیچ دوسر رزوه DIN 835

پیچ دوسردنده DIN 938

پیچ دوسردنده DIN 938

پیچ دوسر رزوه DIN 939

پیچ دوسر رزوه DIN 939پیام شما

پیچ دو سر دنده ( استاد بولت ) چیست؟