—————قیمت پیچ و مهره (روزانه)—————

پیچ خشکه 8.8
از سایز 6 الی 24
کیلویی 50000یال

 

قطر پیچ قیمت پیچ آهنی گالوانیزه سفید
6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M 20M طول پیچ
300 ریال 550 ریال 10
270ریال 550 ریال
15
300 ریال 500 ریال 900ریال 1700 ریال 20
370 ریال 560 ریال 1020 ریال 1650 ریال 25
400 ریال 660 ریال 1150ریال 1670 ریال 2750 ریال 30
730 ریال 1320 ریال 1900ریال 2850ریال 35
500 ریال 780ریال 1360 ریال 2050ریال 2900 ریال 3750 ریال 40
600 ریال 900 ریال 1580 ریال 2370 ریال 3200 ریال 4370ریال 6000 ریال 8200 ریال 50
650ریال 1070 ریال 1800 ریال 2650 ریال 3750 ریال 5000 ریال 6950ریال 9000 ریال 60
800 ریال 1200 ریال 2050 ریال 3000 ریال 4100ریال 5630 ریال 7500 ریال 10000ریال 70
950ریال 1320 ریال 2250 ریال 3200 ریال 4500 ریال 6160ریال 8500 ریال 11250 ریال 80
2500ریال 3500 ریال 5000 ریال 6600 ریال 9000ریال 11850ریال 90
1100ریال 1600 ریال 2650 ریال 3900 ریال 5650 ریال 7250 ریال 10000ریال 12850ریال 100
2000 ریال 3250 ریال 4600 ریال 6600 ریال 8700 ریال 11500 ریال 15700ریال 120
3950 ریال 5500 ریال 7650 ریال 11000ریال 13300 ریال 17500 ریال 150

 

 

 

قیمت مهره شش گوش سیاه قیمت مهره سفید گالوانیزه
قیمت سایز قیمت سایز
100ریال M6 150ریال M6
230ریال M8 300ریال M8
600 M10 650ریال M10
900ریال M12 900ریال M12
1500ریال M14 1500ریال M14
1700ریال M16 1800 ریال M16
2500ریال M18 2800ریال M18
3000ریال M20 000ریال M20
4000 ریال M22 000 ریال M22
5000ریال M24 000 ریال M24
8000ریال M27 000 ریال M27
12000ریال M30 000 ریال M30
قیمت واشر تخت گالوانیزه
قیمت واشر فنری گالوانیزه
قیمت سایز قیمت سایز
100ریال M6 100 ریال M6
150ریال M8 150 ریال M8
200 ریال M10 200 ریال M10
350 ریال M12 300 ریال M12
500 ریال M14 500 ریال M14
500 ریال M16 530ریال M16
800ریال M18 900ریال M18
920 ریال M20 1000ریال M20
M22 M22
M24 M24