خدمات آزمایشگاهی

 

1- تست و آزمون انواع شیرآلات ساختمانی استاندارد 3664
2- تست و آزمون انواع شیرآلات ربع گرد گازی استاندارد 4047
3- تست و آزمون اتصالات سیستم لوله های چند لایه برایه لوله کشی سرد و گرم داخل ساختمان استاندارد 3-12753
4- تست و آزمون انواع شیرآلات ساختمانی توپی دستی از آلیاژ مس و فولاد جهت آشامیدن به جز آزمون صوتی استاندارد 16222

آزمایشگاه گروه صنعتی آذران با هدف تمرکز بر فعالیت های آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته با توجه به داشتن کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات مدرن و روزآمد که عمدتاً ساخت خود گروه صنعتی آذران است از سال 1385 افتخار همکاری به عنوان آزمایشگاه آکرودیته (همکار) موسسه استاندارد استان اصفهان را دارد و بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مهیا نموده است.

 دستگاه ظرفیت سنج شیرهای گازی دستگاه سایکل شیرهای گازی و آبی (دوام)
 دستگاه کشش دستگاه تعیین میزان نشتی و زاویه نشت بندی
 فریزر 0 ~ 30-°C کوره الکتریکی500 °C
 دستگاه آزمون رطوبت کوره فور (آون) 120 °C
 ترازوی دیجیتال 610gr بادقت0/001gr دستگاه آزمون ضربه
 دستگاه پیچش و خمش دستگاه پیچش الکتریکی
 دستگاه خمش الکتریکی دستگاه آزمون هیدروستاتیک الکتریکی
 ترکمتر 12-0 lb.inch ترکمتر 35-0 N.M
 ترکمتر 200-50 N.M ترکمتر 100-0 lb.f
 دستگاه تست همراه گیج های رزوه حدیده
 گیج های رزوه قلاویز کولیس عمق سنج
 کولیس دیجیتال200 فشارسنج بارومتریک mbar 1100-300

 

آزمون های ابعادی

بررسی و اندازه گیری ابعاد کلیه اجزا شیر آلات

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222 ، 3664، 18732 ، 3-12753

آزمون کشش

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال نیروی کششی

کاربردجهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047

آزمون پیچش الکتریکی

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال گشتاور پیچشی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222

آزمون خمش الکتریکی

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال گشتاور خمشی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222

آزمون ضربه

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر ضربه

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047

آزمون زاویه نشت بندی

بررسی میزان زاویه دسته شیر که در آن حالت شیر نشت بند است.

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222

آزمون دوام (سیکل عملکرد )

بررسی میزان دوام اجزا شیر بعد از تعداد مشخص باز و بسته شدن

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222

آزمون رطوبت

بررسی میزان تغیرات ظاهری اجزا شیر بعد از قرار گرفتن زمان مشخصی در شرایط مرطوب

کاربردجهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222 ، 3664، 18732 ، 3-12753

آزمون مقاومت قطعات نشت بندی در برابر گاز و روغن

جهت تعیین میزان مقاومت اجزا نشت بند در برابر گاز و روغن

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047

تعیین نرخ نامی جریان شیر گاز( ظرفیت )

تعیین نرخ نامی جریان عبوری در شیر های گازی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047

آزمون هیدرو استاتیک

آزمون هیدروستاتیك  جهت برآورد میزان مقاومت شیر در برابر فشار هیدرو استاتیک

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222